Re: sa'ng nay


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 08:59:45:

In Reply to: Re: sa'ng nay posted by Hải u on Nov 08, 2018 at 08:47:35:

weekday c b no take day off lo đu, ba chồng run tay, 90t fải fụ b vợ thi, DG ở nh or hắn ở nh gip đuọc g th gip weekend tuần ny chả biết c b chị no sang tro^ng khong weekend ri c 2 b chạy tới chạy lui lo cho their mom

weekend DG ở với mom, 9PM mới da nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]