Re: Colorado Columbine


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jul 16, 2019 at 07:44:38:

In Reply to: Colorado Columbine posted by TLN on Jul 16, 2019 at 07:21:08:

Mới xem ci tựa xong, mỗ ti lại nghĩ nhần l "Columbia Concubine" ai d lại l 1 loại hoa tm :))

Hy vọng bc htc gh qua đọc xong nổi hứng thả thơ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]