Re: Vu Vơ ...


Posted by Lz ..107..116.91 on Jan 15, 2019 at 11:31:18:

In Reply to: Vu Vơ ... posted by KT on Jan 15, 2019 at 11:28:44:

Giá có hời không mà bx nói mua?

Nếu mua để invest th́ bác không thích cũng không sao, nhưng mua để ở th́ không thích th́ chưa nên. Trừ khi giá nó quá rẻ (such a good deal) bỏ qua thấy tiếc

Giá nhà bây giờ đang đứng lại và có thể xuống trong ṿng vài năm tới (3-4 năm) nên chưa mua cái này sẽ c̣n cái khác, trừ khi nó là really good dealMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]