Re: Thuế năm nay


Posted by DG ..98..177.221 on Mar 14, 2019 at 21:38:52:

In Reply to: Thuế năm nay posted by mmnh on Mar 14, 2019 at 21:30:10:

nghe ni khong c lợi

m mnh khong khai thuế l khong xong ... định x khong thm khai nhưng khong tr'n đuọc hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]