Re: hôm nay


Posted by DG ..98..177.221 on Mar 14, 2019 at 21:05:26:

In Reply to: hôm nay posted by Q on Mar 14, 2019 at 21:01:02:

DG chưa khai thuế , chắc fải trả lại là cái chắc ... tháng tư này sẽ fải trả bộn .... tiền estimate tax cho tháng 12, 1, 2, 3 đi làm, tiền thuế đất (property tax cở $7K, tiền đô'ng thuế lại),Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]