Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :) ..99..81.254 on Nov 07, 2018 at 18:33:50:

In Reply to: Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by :{ ) on Nov 07, 2018 at 11:33:00:

B Tồ c điểm sut sot l nhờ $50+ million đổ về từ CA & NY, lại cn nhờ ci video ny nữa n ... ăn gian trời phạt đ.

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]