Re: Thư gửi bố nui v3


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 15, 2019 at 07:07:18:

In Reply to: Re: Thư gửi bố nui v3 posted by My on Jan 15, 2019 at 06:36:32:

th́ nào NC cũng chơi lại cái cu của M "Peu importe ce qui s'est passé" , "Khg quan trọng ḿy đìu gì đã qua" hay "Đìu gì đã qua thì khg còn quan trọng ḿy" cho coi, cho nn cái chữ c là dám NC ć tình dùng đ̉ ám chỉ ý nghĩa cu vít của M đó ihihhiii, theo M vít chữ s thành chữ c có quan trọng khg nè :)?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]