Re: Bắt phone hay l bắc phone


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 14:13:07:

In Reply to: Re: Bắt phone hay l bắc phone posted by hl on Nov 22, 2019 at 13:51:10:

đúng và hay lắm, "bắt phone" nhưng lại "bắc đường dy đt"


quá ng̀u tíng Vịt ihihi

thanks dearestaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]