Re: to TOI


Posted by TOI ..27..25.121 on Sep 13, 2020 at 21:08:25:

In Reply to: Re: to TOI posted by GS on Sep 13, 2020 at 21:04:03:

phải đọc những messages trước m she ca tụng nước Mẽo về vụ safety th sẽ hiểu her hơn ...

v she chứi bọn Tu, bọn VN giấu diếm ca nhiễm v ca chết ..chỉ c Mẽo của her l numero uno nn mnh chọc her cho vui thi ....hihiihih

Minh thấy tội cho her v những dn Mit ngy thơ tn thờ "nước Mẽo" ...ahhahah ....so FUNNY !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]