Re: tinh ơi


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 19, 2019 at 11:34:45:

In Reply to: Re: tinh ơi posted by DG on Jun 19, 2019 at 11:27:23:

tui muốn thêm cái ruffle trim giống trg hình được khg G ? nhưng may ruffle trim khó hơn trim thẳng eheheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]