Re: đàn bà và gia đ́nh


Posted by CH ..104..192.111 on Feb 15, 2019 at 12:06:13:

In Reply to: Re: đàn bà và gia đ́nh posted by DG on Feb 15, 2019 at 11:49:22:

Ḿnh thấy không biết nấu ăn không có ǵ xấu . TLN, MSP đều có đam mê mới biết nhiều món và chắc chắn sắp xếp nấu lẹ .

Ai chê ǵ tui với bà ḿnh cười trừ há :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]