Re: Lunch, đơn giản thế thôi


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 15, 2019 at 11:41:29:

In Reply to: Lunch, đơn giản thế thôi posted by ch on Jan 15, 2019 at 11:38:56:

anh ch ăn c̣n khỏe quá, hồi trước KT cũng mê ăn steak lắm, nhưng giờ sau tự nhiên hết ham rồi , già rồi răng cỏ cũng yếu và không muốn ăn thịt nhiều như trước nữaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]