Re: bán than


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 11:37:07:

In Reply to: Re: bán than posted by Mây on Nov 08, 2018 at 11:30:40:

đúng, cho nên M nên khuyên mẹ M nên buông bỏ, sẽ thấy happy hơn …. DG ở nhà cứ khuyên má chồng … chuyện ǵ má khong thay đổi đuọc th́ bỏ đi , đừng nhắc, đừng cố thay đổi cho mệtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]