Re: hn hay sui


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 12:23:27:

In Reply to: Re: hn hay sui posted by TLN on Nov 08, 2018 at 12:03:39:

chị chồng đem sang cho m her, ri m her thấy lấy ăn, ăn xong t le đi restroom , ri đứa ở chung phải phụ clean up đ chị . tại m chỉ cn yếu nn bớt ăn mấy thứ dễ tiu chảy nn em mới ni chị đừng mang sang nữa

chứ t ai ăn tri cy chỉ mang sang . chỉ 1 số tri như cc, mận, chỉ mang cho em th em cm ơn .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]