Re: To KT :)


Posted by KT ..107..97.32 on Jan 15, 2019 at 13:20:49:

In Reply to: To KT :) posted by tinh on Jan 15, 2019 at 13:14:59:

thông minh về nhiều khía cạnh, tinh thuộc mẩu người này, KT đọc posts của tinh nhiều năm qua, để ư nên KT biết, KT ít sai về vấn đề này :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]