Re: mẹ


Posted by tn ..73..91.53 on Aug 10, 2018 at 08:55:18:

In Reply to: Re: mẹ posted by DG on Aug 09, 2018 at 20:08:14:


DG giỏi giúp nguoi già, mẹ và ba mẹ chồng ....
tn khong ỏ chung voi ba mẹ chồng, mẹ ruột cũng khong,,, lâu ngày về thăm ... thấy phục chị dâu ỏ đuợc voi mẹ ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]