Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 12:22:50:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ posted by CH on Feb 15, 2019 at 12:18:31:

lần nào cũng nói "I can handle her" nhưng lần nào cũng same chuyện xảy ra v́ you can't stop her … ng` bịnh mà CH nhưng cứ thích ôm đồm …. trong khi chị khác nói coi đuọc th́ để chị coi đi

hổm giờ chưa thích mua ǵ … có tiền Macys gift card mà chưa định mua ǵ ….Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]