Re: Lại đi xa kiếm ăn


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 04, 2018 at 11:33:59:

In Reply to: Re: Lại đi xa kiếm ăn posted by honhoang on Oct 04, 2018 at 11:24:59:


No, as a "phụ t dzụ khị" gip tư bản Mỹ bn đủ thứ từ sữa b đến xăng cồn, my mc, tu b; lun cả "rc" nữa.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]