Re: credit score ?


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Aug 10, 2018 at 11:30:04:

In Reply to: Re: credit score ? posted by DG on Aug 10, 2018 at 11:25:10:

Mọi người cần vay nợ và credit card, trả đều đặn mỗi tháng etc... th́ họ mới có credit được. Họ tin những người có thói quen có nợ và trả nợ :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]