Re: To cáo


Posted by cáo ..38..100.76 on Jul 16, 2018 at 09:20:25:

In Reply to: Re: To cáo posted by :) on Jul 16, 2018 at 09:16:57:

th́ Mẽo bắt đầu đánh Afghans vào cuối năm 2001, và sửa soạn bài bản để thịt bọn Irag during US-War vào năm 2002, là 16 na(m la` đúng gồi ...rồi xong xuôi Afghans war, th́ Mẽo mới bắt đầu Iraq war 2003 ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]