Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ...


Posted by tn ..73..91.53 on Aug 10, 2018 at 09:58:38:

In Reply to: Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ... posted by DG on Aug 10, 2018 at 09:45:05:

con tn hông biet chơi banh DG ui ...

năm ngóai tn cứ xúi nó join in a club cho vui ... nó nhứt định hông chịu ,,, this year, hôm qua tn chở nó tới truờng, nó joined vô 5 clubs, tn trợn mắt lên luôn ..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]