Re: Tập tạ của ch !


Posted by tn ..69..80.64 on Nov 22, 2019 at 17:42:44:

In Reply to: Tập tạ của ch ! posted by B on Nov 22, 2019 at 12:48:14:

Bc Bờm,,
tn về upstate NY bc a... xứ khỉ ho c gy :):) cch Boston 4 hrs li xe ....

ỏ Houston đang 70 độ,,,, tới đy c 30 độ ,, nen sng giờ tn chưa dm lo mặt ra ngoi .....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]