Re: dố vui ...không thuong...


Posted by htc ..128..234.96 on Sep 14, 2020 at 08:23:47:

In Reply to: dố vui ...không thuong... posted by honhoang on Sep 14, 2020 at 08:19:11:

Google nói “Giày trận” được gọi là “bốt đờ sô” (botte de saut)

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]