Re: Chuyện bomb nổ tại chợ!


Posted by tbm ..166..246.121 on Dec 16, 2018 at 12:32:45:

In Reply to: Re: Chuyện bomb nổ tại chợ! posted by Q on Dec 16, 2018 at 11:48:59:

ḿnh giả đ̣ nói lẫy cho vui ấy mà - ng viết cái profile này nhái lối kể truyện kiềm hiệp - ai coi nhiều kiếm hiệp mới cười 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]