Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 14:39:54:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by tinh on Nov 22, 2019 at 13:47:19:

May là tôi chưa kịp nhận cái bet, chứ không bác thua rồi :)

Bác CH không bao giờ nói leo lẻo như vậy :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]