Re: To KT :)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 15, 2019 at 13:31:39:

In Reply to: Re: To KT :) posted by KT on Jan 15, 2019 at 13:20:49:

nhưng phụ nữ thông minh khg thôi thì chưa đủ làm chồng khg chán, mà
ng vợ còn phải thú vị,"interesting" nữa

và mình biết mình thú vị

có điều là mình chỉ tỏ ra thú vị với ai mình thích tỏ ra thôi, còn không thì mình no need to show that I am interesting as I don't care ihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]