Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ


Posted by DG + ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 12:28:18:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ posted by DG on Feb 15, 2019 at 12:22:50:

chị bịnh khong cho giử thuốc của her … thuốc she giu*?, she có lúc uống, có lúc khong uống … nên doctor nói phải cho she uống thuốc đều đặn … nhưng she dữ lắm, cả nhà không ai có thể giử thuốc và phát cho her uống đuọc … bó tay vụ thuốc men của her … mà thiếu thuốc nên she qua^.y mà quâ.y dữ hơn khi về thấy mặt má her …Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]