Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 13, 2020 at 21:54:21:

In Reply to: Re: Hơn 307.000 ca Covid-19 mới trong một ngày, kỷ lục cao nhất từ đầ posted by TOI on Sep 13, 2020 at 21:15:55:

GS nghi anh TOI chịu ảnh hưởng của QAnon rồi đó mà
Y học không nói Covid-19 là vũ khí sinh học heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]