Re: tính khoe


Posted by DG ..38..236.146 on Jun 05, 2018 at 10:53:25:

In Reply to: Re: tính khoe posted by slh on Jun 05, 2018 at 10:51:12:

có lần học lớp software kia …. first test, teacher trả lại bài, he lại gần DG nói: How can you get this grade? điểm cao nhất lớp, đếm từ chót lên hahahaha (19/100, hắn học chung lớp đuọc 40+/100 )Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]