Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ...


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 10, 2018 at 10:13:05:

In Reply to: Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ... posted by tn on Aug 10, 2018 at 09:58:38:

th́ tập cho nó chơi … hắn kéo theo 2 đứa cháu của hắn … có bao giờ biết chơi basketball , chơi đuọc 2 mùa, giờ cũng khá lên đuọc tí và chúng nó cũng thích lắm … have fun, exercise và có bạn chit chat :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]