Re: bn than giờ cơm trưa !!!


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 16:34:29:

In Reply to: Re: bn than giờ cơm trưa !!! posted by Z on Oct 04, 2018 at 13:26:32:

ai biểu anh Z "ngu" (joking) bỏ cả đ'ng tiền cho con đi học va` cho no' uo^'ng su*~a / a(n uo^'ng dda^`y ddu? ri giờ than vn "con hơn bố qu nhiều" hahahaha (fa' anh Z)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]