Re: tn: comment của My về :-{) (nick giống bc Ru)


Posted by My ++ ..198..152.52 on Apr 25, 2019 at 12:18:48:

In Reply to: Re: tn: comment của My về :-{) (nick giống bc Ru) posted by tn on Apr 25, 2019 at 12:15:34:

My khng tự nhin insult ai hết ... nhưng những ai đi insult người khc th mnh phải stop nếu khng coi như mnh về ha đồng tnh với họ ...

Thử v nh thờ đập ph, trộm cắp coi mọi người c để cho yn khngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]