Re: Báo cáo về buổi họp mặt của SJG


Posted by :-) ..47..24.45 on Sep 09, 2018 at 07:49:58:

In Reply to: Re: Báo cáo về buổi họp mặt của SJG posted by k on Sep 08, 2018 at 22:38:20:

Cám ơn k đă tưởng thuật, có thể tưởng tượng được buổi chiều ấm áp thân ái đó 🤗😘Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]