Re: Ch tư cầu


Posted by B ..73..180.33 on May 18, 2020 at 10:55:13:

In Reply to: Re: Ch tư cầu posted by honhoang on May 18, 2020 at 10:10:28:

ha ha ha ha

Thời buổi ny ai m đọc CH Tư Cầu hay ng Bảy Ch hau chầu tư cấu h !

Xưa qu nha Tm !



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]