Re: mẹ


Posted by DG ..38..236.146 on Aug 10, 2018 at 09:09:24:

In Reply to: Re: mẹ posted by tn on Aug 10, 2018 at 08:55:18:

không cần phải phục đâu tn ơi … mỗi ngụi mỗi hoàn cảnh thôi … ngày đó đồng ư ở chung với ba má chồng rồi mới đi tới hôn nhân (gio^'ng nhu* chi. da^u cu?a tn), không lẽ bây giờ lại bỏ nhau … chả ai muốn so^'ng chung đâu nhưng cái số ḿnh dzị rùi, thoi th́ vui vẻ mà làm, mà cha^'p nhận, có bực bội th́ ḿnh mệt, ḿnh khổ thôi :) :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]