Re: C b Song Ngn


Posted by anh v em ..23..249.121 on Dec 05, 2018 at 11:32:58:

In Reply to: C b Song Ngn posted by tbm on Dec 05, 2018 at 11:18:16:

bi thơ thng 9

Thng Chn
em by giờ lo toan chuyện con
anh by giờ lu bu chuyện mẹ
con em giờ mỗi ngy mỗi lớn
mẹ anh chừ cng lc gi hơn
con em giờ vui đn halloween
em th hết việc xong th lại học
mẹ anh buồn tuổi gi Mỹ Quốc
ở với con như ở một mnh
chủ nhật ny anh cng giỗ ba
ba đi sớm để mẹ đời c độc
anh bất hiếu , thằng con mẹ thương nhất
chỉ lu lu thăm viếng một đi lần
Lễ Vu Lan lại sắp đến gần
Anh lại rớm đi ging
nước mắt c sấu

duydinhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]