Re: chuyện người lớn


Posted by KT ..107..75.19 on Dec 05, 2018 at 13:05:47:

In Reply to: Re: chuyện người lớn posted by CH on Dec 05, 2018 at 13:01:52:

Hồi đ KT đi lm cũng c c kia kể chuyện tương tợ cho KT nghe, nhưng KT nghĩ c đ thch KT th phải :))
Hi CH, hm nay rảnh cht hả :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]