Re: Lần đầu at McDonald


Posted by CH ..104..192.111 on Dec 05, 2018 at 15:14:11:

In Reply to: Lần đầu at McDonald posted by DG on Dec 05, 2018 at 14:52:35:

Đại đội của DG bao nhiu người vậy ? Đon 6 người :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]