Re: Lần đầu at McDonald


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 05, 2018 at 15:43:08:

In Reply to: Re: Lần đầu at McDonald posted by DG on Dec 05, 2018 at 15:34:31:

Ăn g nhiu vạy ? ... mn ơi 10 ci thoi ri 2 ngui ăn như HA & P vạy đ

hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]