Re: Bờm sẽ sống rất thọ


Posted by B ..73..180.33 on May 13, 2019 at 20:21:55:

In Reply to: Bờm sẽ sống rất thọ posted by ch on May 13, 2019 at 20:12:47:

ha ha ha ha

Không dám đâu !
Lảo Truong Tam Phong là kỳ nhân trong thiên hạ !

Tớ chỉ là 1 thằng chăn trâu thành công chút ít là nho*` may ma('n tho^i !

O6'i o^'i TBM o*i la` honhoang o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]