Re: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh


Posted by TLN ..172..17.69 on Dec 06, 2018 at 12:41:56:

In Reply to: Re: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh posted by Lz on Dec 06, 2018 at 12:30:34:

Ai m dm chm ru của bc vịt vậy ta hehehe

Bc vịt v TLN c duyn gặp một lần hồi năm... nẵm rồi 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]