Tại sao lại phải rally indoor?


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 14, 2020 at 07:51:50:

Dịch đang lan trn chưa ng ngũ ra sao m cứ nhao nhao đi đi rally nhất l rally indoor!
Khng lẽ anh TOI lại đng l ng Trump nghe theo lệnh of shadow gov m lm chuyện thất đức ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]