Re: Chuyện bomb nổ tại chợ!


Posted by anhkhachla ..172..43.156 on Dec 16, 2018 at 20:52:37:

In Reply to: Re: Chuyện bomb nổ tại chợ! posted by B on Dec 16, 2018 at 16:48:15:

Khi ti vắng chợ, lo Lz đang lăm le đưa bờm vo vị thế tế thần thay v đ ti ra - đằng chuẩn bị l vừa rồi đấy :)

Chc đằng thọ tựa Nam sơn phc như Đng hải :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]