Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ...


Posted by tn ..73..91.53 on Aug 10, 2018 at 10:43:42:

In Reply to: Re: chiện câu cá mập dành cho bác Laozi ... posted by DG on Aug 10, 2018 at 10:13:05:


cái chính la nó khong thich chơi ... nó khong có interesting ǵ trong ma^'y cái banh đó hêt.. voi nó chơi như vậy là waste time, để giờ làm chiện khác ..... :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]