công nhận


Posted by Q ..192..191.10 on Jul 19, 2019 at 23:14:17:

ḿnh khoẻ hơi thiệt
tối hôm qua production deploy đến hơ 2 giờ sáng mới đi nằm sáng 5:30 boss gọi production issue làm từ đó đến 4 gio` chiều nói boss giờ tao mệt quá tao có làm cũng khôgn được ǵ đâu thôi tao về ngủ đă mai tao làm tiếp
về ngủ xong lại ṃ dậy làm
trong khi anh tàu về từ 3 giờ chiều
ḿnh fix code xong text anh ấy nói merge the pull request thi` no'i la` pha?i ngu? dda~ mai mo*'i da^.y mergeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]