Re: Hôm Nay


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 07, 2020 at 15:42:30:

In Reply to: Re: Hôm Nay posted by Hải Âu on Feb 07, 2020 at 14:13:12:

lần nào P vào hospital thăm her mom, HA phải đi theo hả ?? hồi đó my dad bịnh nằm bịnh viện, DG thụng đi 1 ḿnh, hắn đi riêng v́ hắn không thích stay long in the hospital unless his parents … and I understand that v́ DG cũng không stay long nếu không phải là my parents … DG mà vô thắm my dad, thụng DG ở 4-5 hours mới về , hắn làm ǵ ở đó nổi, hắn c̣n về lo cho nhóc học bài này nọ , lúc đó nhóc c̣n nhỏ … bây giờ th́ đở phải lo nhiều, nhóc tự túc đuọcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]