Re: hôm nay


Posted by Q ..192..191.10 on Jul 19, 2019 at 22:22:03:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on Jul 19, 2019 at 22:10:37:

ḿnh khôgn có good experience với QA
ḿnh không hiểu sao họ trả tiền cho QA
ai đời có 400 test cases mà ḿnh execute 200 thang developer kia 50, con lai ca dam 4 dua QA execute 50 test cases, con 100 khac no khong test, ḿnh cung khong test, khogn ai test het boss keu move out of the cycle
nhung test case cung chi la cosmetic test cho vui chứ viet kieu đo waste time thoi chư sao tim ra bug được
nhưng vậy cũng khoẻ, chờ khi production rồi fix bugMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]