Re: I don't like cooking :)


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 16:29:47:

In Reply to: Re: I don't like cooking :) posted by KT on Oct 04, 2018 at 16:26:34:

nhưng hễ gia đnh no m vợ khong nấu thung hoặc khng nấu, ăn cơm thng, ăn cơm tiệm nhiều l c vợ đ bị ch liền .

may m DG v tư nn d c bị ch l nấu khong ngon cũng chả sao cả v I don't like cooking khong cook khoẻ , chứ cook bở bo g m ham đuọc khen rila`m cu*.c nhu* tra^uMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]