Re: hỏi dân ở Texas


Posted by HA ..73..174.114 on May 14, 2019 at 13:29:58:

In Reply to: Re: hỏi dân ở Texas posted by DG on May 14, 2019 at 13:24:33:

P tánh đàn bà lắm

P hay joked là nếu anh bỏ đi th́ em cho anh 5000 (tăng lên lúc truóc có 1000) và anh lấy xe porsche vạy là nhèiu lắm ṛi :)))

Chời ơi !!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]