Re: Thm sức


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Oct 25, 2020 at 11:44:00:

In Reply to: Re: Thm sức posted by tinh on Oct 25, 2020 at 11:41:45:

"đi chợ VN đ̉ mua cá, tm, xương bò, xương heo, vài nãi chúi xứ, vài trái bí đao, nhìu trái kh̉ qua, nhìu trái cà tím loại dài như bn VN... là chính vì ḿy thứ đó chợ mỹ khg có bán"

ḿy thứ đó là ḿy thứ từ chúi xứ cho tới cà tím dài thi nhen eheeeeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]