Re: Jan 6


Posted by Hải u ..24..179.96 on Jan 05, 2021 at 12:20:54:

In Reply to: Jan 6 posted by Hải u on Jan 05, 2021 at 12:03:55:

Chắc chắn l trong 2 phng họp đ ... họ sẻ cải nhau um sm với v số bằng chứng ... v số ... liệu phe Pelosi c gạt ngang đuọc khg. ?

Will seeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]