Re: hôm nay


Posted by Q ..23..67.78 on May 18, 2020 at 21:08:36:

In Reply to: Re: hôm nay posted by Thêm ++ on May 18, 2020 at 20:59:31:

th́ nó khôgn care chứ sao, ai làm được việc cho nó th́ nó tốt thôi, ḿnh không biêt nó trả cho tụi visa bao nhiêu, có ít hơn trá ḿnh không
có thể ít hơn nên khi hăng furlough nó furlough ḿnh trước
ḿnh lúc trước hốt rác cho nó giờ không có ḿnh 5 tuần không ai hốt nên nó mới kêu lại hốt thôi
mai mo^'t no' tha^'y mi`nh kho^ng ho^'t ha(ng say nhu* xu*a nu*~a no' kho^ng to^'t nu*~a dda^u




Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]