Re: gởi hl :) : m trầm Tuệ Sĩ


Posted by tm tịnh ..108..220.142 on Mar 08, 2019 at 11:33:51:

In Reply to: gởi hl :) : m trầm Tuệ Sĩ posted by CP on Mar 08, 2019 at 08:53:25:


chị hai mnh về VN c gh thăm thầy Tuệ Sĩ, vậy m cng an
phường họ biết , họ đến nh chị Chu (bạn chị hai, nơi chị
hai ở khi v VN) hỏi đủ thứ : no chị hai hay đi đu, gh
thăm ai ... Khi dnh dng đến chnh trị th kh sống lắm
ở VNMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]