Re: Khoe hoài mà vẫn chưa đă miệng


Posted by ch ..73..178.54 on Nov 23, 2019 at 11:08:56:

In Reply to: Re: Khoe hoài mà vẫn chưa đă miệng posted by B on Nov 23, 2019 at 11:00:55:

Ông nội này mà đấm trúng ḿnh một cái th́ chết ngay luôn chớ không có xỉu xiếc ǵ cả .

Mấy cô lấy chồng mà lấy nhằm ông này, lúc ổng nóng tiết lên th́ chắc có mà qú xuống xin ổng tha tội chớ dám ho he nhỉ .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]