Re: hôm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 08, 2020 at 20:11:42:

In Reply to: Re: hôm nay posted by Q on Feb 08, 2020 at 19:54:27:

đi chợ 1 chút có diện không ? DG lụi chưa đi Daiso mua eyelid tape, and lông mi giả về thực tập, chắc sẽ làm siêng đi … tháng 5 này đi đám cuói cháu hắn


bữa target , check website nói có, ḿnh chở nhóc đi cắt tóc cạnh target, vô t́m mà chỉ có lông mi giả nên không muaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]