Re: hôm nay


Posted by Q ..23..67.78 on May 14, 2019 at 19:45:37:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on May 14, 2019 at 19:21:22:

yeah
thực ra ḿnh không hề biết chuyên nuôi con with both parents nó ra như thế nào nên chẳng compare được
ḿnh thấy ḿnh 1 ḿnh nuôi con bao nhiêu năm nay cũng ổn, thấy b́nh thường không có vấn đề ǵ hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]