Re: V Đạo !


Posted by PV ..107..216.153 on Jul 22, 2019 at 05:16:34:

In Reply to: V Đạo ! posted by Bờm on Jul 21, 2019 at 19:53:43:

Nếu bc c tinh thần dn tộc th bc nn học những mn v cổ truyền Việt Nam Như Bnh Định hoặc l Vovinam , Chứ cứ khoa trương dm cho v thi cực đạo l của ngoại bang đấyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]