Re: V Đạo !


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 22, 2019 at 07:01:31:

In Reply to: Re: V Đạo ! posted by honhoang on Jul 22, 2019 at 06:47:40:

Ừ qun nữa,
ti vừa lẳng cho bc 1 roi (thương cho roi cho vọt) Dislike :)))))
ci tội bc nhận định lạ! :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]