Re: sáng nay


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Feb 09, 2020 at 18:08:41:

In Reply to: Re: sáng nay posted by DG on Feb 09, 2020 at 17:28:51:

Hồi nảy aunt of P ở Cali on phone vói P
HA nghe aunt kể là ở SJ có caretaker kia take care cho 1 bác gái VN lớn tuổi, th́ hôm nọ she "lên đồng" và ruọt her chạy ... caretaker sợ quá chạy về nhà luon, later th́ bác đó nói bác khg nhớ bác ruọt cháu ḥi nào ...
P có vẻ khg hiẻu mấy ... HA mới nói là ghost vào bà đó th́ aunt of P nghe nói là chồng con nói đúng ṛi
P nói sao ngộ quá, có pretend hong ...

Mà bà cô aunt of P nói là chuyẹn thiẹt 100%Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]