Re: Nói chuyện road trip


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 08, 2019 at 14:04:22:

In Reply to: Re: Nói chuyện road trip posted by Mây on Jan 08, 2019 at 14:01:34:

Không phải dọn "qua" mà là dọn "tới" :)

Nếu đi làm lĩnh lương Cali mà tiêu xài giá Arizona th́ giàu toMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]