Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by honhoang ..144..52.21 on Jan 08, 2019 at 14:06:20:

In Reply to: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by Mây on Jan 08, 2019 at 14:03:16:

thi` chi? lu'c khi chua có tiền và có quyền dU?, họ moi nhu vay! có dủ roi ...th́ ho. se suong hon nhieu dó M! ừ ....noi vay chu tam an th́ có bao nhieu cung suong cá M oi! ừ ...tam an = lúc nao cung dủ cả! yup ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]