Re: răng


Posted by tn ..73..91.53 on May 15, 2019 at 08:24:29:

In Reply to: răng posted by Q on May 14, 2019 at 20:31:39:


"ḿnh từng may cả vài chục cái quần jeans, áo khoát dạ (cắt size M thanh xs) áo khoát canvas fabric, cắt leather jacket từ size 4 xuống size 0 "


cái máy may thuờng của Q may áo leather đuợc ???? Q có cần du`ng chân vịt, kim, chỉ khác hong ?? hay may đại vô luôn ???/ how Q sửa from size 4 to size 0 ??? tháo banh cái áo ra từng míếng roi cắt may trở lại ???? va` làm sao Q biet đuợc số đo của size 0 ??? Q mua pattern???? hay là Q coi ỏ đâu ???/

may vá là hobby cúa tn,,, nhưng chưa bao giờ tn may đồ da (leather),,,Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]