Re: bạn l g


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 23, 2019 at 11:54:10:

In Reply to: Re: bạn l g posted by htc on Mar 23, 2019 at 11:29:53:

Lu rồi chẳng thấy bạn lm thơ
mnh gh đy chơi mnh ơ thờ
bạn lm đi nh lm đi nh
cho mnh họa lại khc mong chờMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]